1401/11/18
 
 
سپردن ملک
مشخصات مالک
  نام  مالک   نام شرکت
    تلفن محل   فکس
  موبایل   ایمیل
مشخصات ملک وطبقات
نوع معامله نوع پروانه
شهرک صنعتی منطقه صنعتی
متراژ زمین متراژ سوله
متراژ اداری ارتفاع سوله
کف سوله پوشش سقف
کف محوطه وضعیت ثبتی
کارگری تاسیسات
ودیعه/قیمت کل اجاره بها
       
       
برق/آمپر امکانات
توضیحات آدرس
تصویر اول
تصویر دوم
تصویر سوم
     
       
جستجو ...